Artikel 1: Algemeen
TONYX Internetdiensten ("TONYX") is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door TONYX van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door TONYX. De Algemene Voorwaarden worden door het opgeven van een bestelling of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan TONYX.

Artikel 2: Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de Managed Hosting abonnementen voor de duur van één (1) maand aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) maand, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om het Managed Hosting abonnement niet te verlengen.
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten, anders dan de Managed Hosting abonnementen, voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
TONYX kan de specifieke overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant ongeoorloofd gebruik maakt van de aangeboden diensten en faciliteiten en/of de klant niet of niet volledig handelt volgens de richtlijnen en verplichtingen die TONYX voorschrijft.

Artikel 3: Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud, tenzij anders vermeld. Tarieven door TONYX meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens werkdagen. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Prijzen welke door TONYX in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht wordt het presteren van de diensten of de levering der goederen pas uitgevoerd na ontvangst van betaling.
De door TONYX opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten of na de oplevering van een website te worden bekendgemaakt aan TONYX en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 8% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft TONYX tevens het recht om een administratiekost van 40,00 EUR aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door TONYX voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door TONYX wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van TONYX leiden. Geen enkele overeenkomst met TONYX brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. TONYX of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen
De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium voor domeinnamen met TLD ".be"). TONYX stelt op zijn website onder de URL www.tonyx.be een lijst beschikbaar met de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen waarop hun reglementen en algemene voorwaarden te vinden zijn. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie en verklaart dat TONYX hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. TONYX draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enzovoort. De klant zal TONYX telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
Voor gTLD domeinnamen zijn we verplicht de voorwaarden van ICANN te vermelden. Die kunnen teruggevonden worden op onze website onder https://www.tonyx.be/diensten/domeinnamen/icann-informatie/.
Zodra TONYX op vraag van de klant de registratie van een domeinnaam uitvoert kan deze registratie in geen geval meer geannuleerd worden en moet de betaling van de domeinnaam door de klant gebeuren (volgens Artikel 80, §4, 2° van de Wet betreffende de Handelspraktijken, van 14 juli 1991).

Artikel 7: Managed Hosting abonnementen
Elk abonnement stelt een gelimiteerde hoeveelheid diskruimte ter beschikking van de klant. Elk abonnement stelt een gelimiteerde hoeveelheid dataverkeer ter beschikking van de klant. Deze gelimiteerde hoeveelheid dataverkeer geldt per maand en de verbruikte hoeveelheid wordt terug op nul gezet bij de start van een nieuwe maand. Er kan niet meer dataverkeer of diskruimte worden verbruikt dan de hoeveelheid die is toegekend bij de aankoop van het abonnement. Wanneer de limiet van dataverkeer en/of diskruimte zou worden bereikt kan de klant een upgrade aankopen die meer dataverkeer of diskruimte beschikbaar stelt.
Het installeren of uitvoeren van software zoals IRC-bots, real-time chat toepassingen, gameservers en andere software die de servers zwaar kunnen belasten is niet toegestaan. Indien TONYX vaststelt dat ongeoorloofde software door een klant is geïnstalleerd of uitgevoerd kan dit leiden tot onmiddellijke afsluiting van de account. Indien een hostingaccount gedurende langere tijd een groot gedeelte van de processorkracht van een server gebruikt, een hoge load veroorzaakt, een groot deel van het geheugen gebruikt, of op enige andere wijze de performantie van de server zodanig vermindert dat andere hostingaccounts op de server hierdoor hinder ondervinden, behoudt TONYX zich het recht voor de betreffende hostingaccount te blokkeren, al dan niet met voorafgaande kennisgeving.
Elk Managed Hosting abonnement stelt een vastgelegd aantal taken ter beschikking van de klant die kunnen gebruikt worden om wijzigingen aan inhoud, code of ontwerp te laten uitvoeren aan diens website door TONYX. De maximale duurtijd van een taak is vastgelegd op dertig (30) minuten. Meerdere wijzigingen kunnen aangevraagd en uitgevoerd worden binnen één taak. Voor wijzigingen die niet kunnen uitgevoerd worden binnen de duurtijd van een taak kan TONYX een vrijblijvende offerte maken voor de klant.

Artikel 8: Webdesign en webontwikkeling
Na ondertekening van een contract voor webdesign en webontwikkeling is er een overeenkomst gesloten tussen de klant en TONYX, waarna de klant verplicht is het werk van TONYX volgens afspraak te honoreren. TONYX zal een overeenkomst voor webdesign en webontwikkeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft TONYX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TONYX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TONYX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TONYX worden verstrekt, heeft TONYX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
TONYX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TONYX is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door TONYX kenbaar behoorde te zijn.
Het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk of op een met de klant overeengekomen termijn gestart, na aanlevering van het benodigde materiaal en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen. Indien het ontwerp en de ontwikkeling van de website in fases gebeurd zal de uitvoering van een volgende fase pas worden gestart na goedkeuring door de klant van de daaraan voorafgaande fase, en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen.
Indien de klant tijdens het ontwerp en de ontwikkeling bijkomende aanpassingen en/of uitbreidingen aan de website wil laten uitvoeren zal de overeenkomst na wederzijds overleg worden gewijzigd. Voor deze aanpassingen aan de website zal TONYX naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd. Deze aanpassingen kunnen tevens een wijziging van de opleveringstermijn tot gevolg hebben. TONYX zal in dat geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de financiële consequenties en de nieuwe opleveringstermijn.
Indien overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn van een website dreigt zal dit zo spoedig mogelijk door TONYX aan de klant worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van TONYX zal de termijn voor ontwerp en ontwikkeling van de website worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Bij klachten binnen de geldige termijn na de oplevering van de website zal TONYX de gebreken verhelpen indien de betwisting gegrond is. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
Na oplevering van de website dient het totale volgens de overeenkomst bepaalde bedrag, verminderd met eventuele eerder voldane voorschotten, betaald te worden. Pas na ontvangst van het totale overeengekomen bedrag zal TONYX de website publiek bereikbaar maken op het internet, tenzij anders overeengekomen met de klant.
TONYX behoudt zich het recht een vermelding met een hyperlink op te nemen in de websites die het heeft ontworpen en ontwikkeld. TONYX behoudt zich tevens het recht om in de portfolio of voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle opgeleverde websites, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de klant.
TONYX plaatst (host) de websites die worden ontwikkeld op servers in eigen beheer. Naar gelang de technische vereisten voor de website kunnen, eventueel op een later tijdstip, de websites geplaatst (gehost) worden op servers van derden. TONYX en de klant zijn in dat geval gebonden aan de voorwaarden van deze derde met betrekking tot het gebruik van diens systemen voor het hosten van websites. Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de klant kan TONYX beslissen de website offline te halen. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen zullen worden doorgerekend naar de klant. TONYX is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van deze derde.

Artikel 9: Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden diskruimte en bandbreedte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van TONYX of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door TONYX. Op eerste verzoek van TONYX zal de klant TONYX hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen TONYX die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door TONYX ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en kan leiden tot onmiddellijke afsluiting van de hostingaccount. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van TONYX alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van TONYX te claimen. Zo laat TONYX bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken. Kinderpornografie is op al de door TONYX ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en kan leiden tot onmiddellijke afsluiting van de hostingaccount, waarbij TONYX ook de bevoegde wettelijke autoriteiten op de hoogte zal brengen. Evenmin mogen van op de systemen van TONYX activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
In geen geval is TONYX aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. TONYX kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het TONYX netwerk, eventuele downtime van servers, verlies of beschadiging van data, verlies of beschadiging van backups. TONYX kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van diensten van derden waarop TONYX beroep doet. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van TONYX. TONYX zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met TONYX gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van TONYX volgens of in verband met een met TONYX gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (exclusief installatiekosten en kosten voor registratie van domeinnamen) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
TONYX is niet aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal voor webdesign en webontwikkeling. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal, zoals teksten, afbeeldingen, enzovoort vrij zijn van copyright van derden.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt TONYX, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door TONYX tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat TONYX toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administratie@tonyx.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een mail te sturen naar administratie@tonyx.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. TONYX behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
TONYX verzamelt statistieken over bezoeken aan zijn website onder de URL www.tonyx.be en subdomeinen, met het doel de inhoud en functionaliteit van de website te evalueren. Deze gegevens worden onder geen beding overgemaakt aan derden.

Artikel 12: Communicatie
Alle e-mailcommunicatie tussen TONYX en de klant verloopt via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een geldig e-mailadres op te geven waarop hij bereikbaar is. De klant zal een wijziging van het door hem opgegeven e-mailadres onmiddellijk doorgeven aan TONYX of zelf aanpassen via het controlepaneel dat hem ter beschikking wordt gesteld. De klant erkent dat indien TONYX niet beschikt over een geldig e-mailadres en hij hierdoor niet bereikbaar is, dit kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam, het blokkeren van zijn hostingaccount of het beëindigen van de overeenkomst met TONYX.
Wijzigingen van contactgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers, enzovoort moeten tijdig door de klant aan TONYX worden meegedeeld.

Artikel 13: Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met TONYX voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van TONYX. Indien een bepaling van een met TONYX gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met TONYX is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met TONYX zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen TONYX en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij TONYX of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de klant.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TONYX de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
De klant zal aanduidingen van TONYX of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
TONYX staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door TONYX geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
TONYX behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis of ontwikkelde programmatuur, documentatie, ontwerpen, enzovoort voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
TONYX behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging niet wil of kan aanvaarden kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Versie: 01/10/2016